ALGEMENE VOORWAARDEN

van webwinkel Grand Crew VOF

INHOUDSOPGAVE: 

ARTIKEL 1 :   TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

ARTIKEL 2 :   IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

ARTIKEL 3 :   LEEFTIJDSGRENS VAN CONSUMENT

ARTIKEL 4 :   AANBOD, AANBIEDINGEN, PRIJZEN EN ACTIES

ARTIKEL 5 :   TOTSTANDKOMING VAN VERKOOPOVEREENKOMST

ARTIKEL 6 :   KOOP OP AFSTAND, BEDENKTIJD

ARTIKEL 7 :   LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

ARTIKEL 8 :   KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN

ARTIKEL 9 :   AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10 : GESCHILLEN

ARTIKEL 11 : BETALING NIET CONSUMENTEN 

ARTIKEL 12 : BETALING CONSUMENTEN

ARTIKEL 13 : EIGENDOMSVOORBEHOUD / NIET OVERDRAAGBAARHEID RECHTEN EN/OF VERPLICHTINGEN 

ARTIKEL 14 : ONTBINDING 

ARTIKEL 15 : OVERMACHT

ARTIKEL 16 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Artikel 1 : Toepasselijkheid en definities

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere aanbieding en elke verkoopovereenkomst, die tot stand komt via de website Champagne-Grand-Cru.NL , van Grand Crew VOF, gevestigd te Huizen, hierna te noemen “de verkoper”.

2.  De partij aan wie de verkoper een aanbod of aanbieding doet en de koper zullen verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld en zal worden aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien.

4.  De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle volgende aanbiedingen en koopovereenkomsten tussen de partijen, ook als daarbij niet wordt verwezen naar deze voorwaarden. 

5.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk afgewezen.

6.  Door een bestelling te plaatsen gaat de wederpartij of consument akkoord met deze algemene voorwaarden.

7.  Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde websites van de verkoper. 

8.  Onder “Consument” wordt verstaan: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9.  Onder “Bedenktijd” wordt verstaan: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht. Artikel 6:230o BW geeft de consument gedurende 14 kalenderdagen het recht om zonder opgave van redenen een op afstand of buiten verkoopruimte gesloten overeenkomst te ontbinden.

10.  Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, per e-mail, of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

Artikel 2 : Identiteit van de verkoper

       Naam: Grand Crew VOF

       Vestigingsadres: Nieuwe Bussummerweg 180,

                                    1272 CM Huizen

       Postadres: Postbus 256, 1200 AG Hilversum

       Telefoonnummer: +31612840800

       Te bereiken op werkdagen van 10.00-17.00 uur

       E-mailadres: info@champagne-grand-cru.nl

       KVK: 78725860

       BTW nummer: NL8861509675B01

Artikel 3 : Leeftijdsgrens van consument

1.  Bij een bezoek aan de website(s) dient de consument eerst zijn/haar leeftijd in te voeren (de zogenaamde age-check), alvorens op de website(s) te worden toegelaten. Indien een consument bestelling doet via de webshop, dient eerst een account aangemaakt te worden conform de aangegeven instructies met o.a. een email adres, geboortedatum en wachtwoord, waarmee men voortaan eenvoudig kan inloggen.

2.  Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort, een Europese identiteitskaart of rijbewijs. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is de bezorger genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht samen met de verschuldigde kosten van afleveren en retournemen. 

Artikel 4 : Aanbod, aanbiedingen, prijzen en acties

1.  Elk aanbod of iedere aanbieding  op de website(s) is geheel vrijblijvend. 

2.  Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden wordt gedaan, staat dit nadrukkelijk bij de aanbieding vermeld.

3.  Het aanbod, de aanbieding en/of de prijs geldt niet automatisch voor een volgende bestellingen.

4.  Voor acties die op de website(s) staan vermeld, geldt: Op=OP. Voor acties geldt zolang de voorraad strekt en niet in combinatie met andere acties. De verkoper behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

5.  De genoemde prijzen op de website(s) zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld. 

6.  De informatie over de aangeboden artikelen op de website(s), zijn met grote zorg samengesteld. De verkoper ziet er op toe dat de  informatie hierover volledig en juist is. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties die de verkoper vermeldt op de website(s) binden de verkoper niet. 

7.  Elk aanbieding bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding verbonden zijn.

8.  Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de verkoper (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,  prijswijzigingen bij de door de verkoper ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d., is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. 

9.  Bij prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden. Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de verkoper heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de verkoper er vanuit gaan dat de koper niet zal ontbinden en met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 5 : Totstandkoming van verkoopovereenkomst

1.  Indien via de website(s) de wederpartij of consument een bestelling plaatst, ontvangt de wederpartij automatisch een bevestiging van de bestelling per e-mail. Deze bevestiging is geen definitieve aanvaarding van de bestelling. De verkoopovereenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de verkoper de bestelling heeft geaccepteerd door middel van een opdrachtbevestiging.  Onder andere na controle over de beschikbaarheid van het artikel, relevante klantgegevens met betrekking tot het verzenden en afleveren, opgave van de te verwachte levertijd, de kosten van aflevering en de betalingsconditie.

2.  De verkoper kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.  Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de verkoper pas nadat deze schriftelijk aan de wederpartij of consument zijn bevestigd. 

Artikel 6 : Koop op afstand, bedenktijd

1.  Artikel 6 is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand. 

2.  Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan de verkoper.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde (niet de vervoerder), het product heeft ontvangen, 

of:

     -  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

     -  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

     -  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

3.  In geval van ontbinding moeten de producten in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan de verkoper retour gezonden worden. De kosten voor het retoursturen zijn voor rekening van de wederpartij of consument.

4.  De verkoper zal betalingen van de koopprijs die hij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen.

5.  De verkoper heeft het recht retour gezonden producten te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de producten zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. De verkoper zal de consument hiervan direct na ontvangst van de producten op de hoogte stellen.

Artikel 7 : Levering, leveringstermijnen

1.  Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de verkoper alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij of consument heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

2.  Indien de verkoper zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij of consument hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

3.  Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde producten uiterlijk 30 dagen na de geaccepteerde bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt de verkoper de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen één week na deze mededeling de overeenkomst te ontbinden en eventuele vooruitbetalingen van de verkoper terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de verkoper het al door de consument betaalde bedrag binnen 14 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen. De verkoper streeft ernaar bestellingen op werkdagen, mits voorradig binnen 24 uur aan te bieden bij een distribiteur, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.  De verkoper is gerechtigd de bestelling in delen te leveren, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd. 

5.  Het risico voor de te leveren producten gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren producten het pand, het magazijn van de verkoper verlaten of de verkoper aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze producten door hem kunnen worden afgehaald. . Afwijkend hiervan is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de producten feitelijk aan hen ter beschikking staan. 

6.  Transport of verzending van de producten vindt (tenzij anders afgesproken) plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de verkoper te bepalen wijze. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de producten zelf - die verband houdt met de verzending of het transport. Afwijkend hiervan geldt voor consumenten dat het transport of verzending van de producten plaatsvindt voor risico van de verkoper, maar voor rekening van de consument. 

Artikel 8 : Klachten en retourzendingen

1.  Direct na ontvangst dient de wederpartij de geleverde producten te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken binnen twee werkdagen na ontvangst van de producten aan de verkoper melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Zonder een dergelijke melding worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

2.  Overige klachten moeten direct na ontdekking schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 

3.  Indien een klacht niet binnen de vermelde termijnen aan de verkoper is gemeld, is geen beroep mogelijk op garantie. 

4.  De verkoper moet door de wederpartij in staat gesteld worden de klacht te onderzoeken. De wederpartij dient hiervoor alle relevante informatie aan de verkoper te verstrekken. . 

5.  Retourzending vindt plaats op een door de verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

6.  Klachten zijn niet mogelijk over producten die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd , of geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

1.  Champagnes en/of wijnen zijn natuurproducten. De verkoper kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden, indien geleverde Champagnes en/of wijnen enigszins afwijken van door koper geproefde champagnes en/of wijnen van dezelfde soort, maker, kwalificatie en (indien van toepassing) jaar.

2.  De verkoper is evenmin aansprakelijk indien de inhoud van een fles om wat voor reden dan ook bij opening bedorven blijkt te zijn. In bedoelde geval en binnen de termijn van 2 maanden na de afleverdatum is verkoper nimmer tot meer verplicht dan kosteloze levering van het aantal flessen van dezelfde Champagne of wijn dat bij opening bedorven blijkt te zijn, of restitueren van de door koper voor die flessen aan verkoper betaalde koopprijs. 

3.  De wederpartij of consument heeft geen recht op deze vervanging indien hij gekochte Champagnes en/of wijnen niet op een bij die Champagnes en/of wijnen passende wijze heeft opgeslagen of bewaard. De wederpartij of consument dient zich daarvan zelf op de hoogte te stellen. Deze bepaling is niet van toepassing indien kan worden aangetoond dat specifieke instructies voor opslag van de verkoper zijn opgevolgd.

4.  De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van tekort schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst met uitzondering van een eventuele verplichting tot vervanging van bedorven Champagnes en/of wijnen. 

5.  Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel is de verkoper alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de verkoper voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

6.  De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. Verkoper is niet aansprakelijk indien de wederpartij niet aan deze verplichting heeft voldaan. 

7.  Indien de verkoper aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de verkoper gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de verkoper beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde producten. 

8.  De wederpartij moet de verkoper uiterlijk binnen zes maanden nadat hij  bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken. Afwijkend hiervan geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

9.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verkoper.

Artikel 10 : Geschillen

1.  Op koopovereenkomsten tussen de verkoper en de wederpartij of consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Geschillen tussen de wederpartij of consument en de verkoper over de totstandkoming of uitvoering van koopovereenkomsten met betrekking tot door de verkoper te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de wederpartij of consument als door de verkoper worden voorgelegd aan de rechter.

Artikel 11 : Betaling niet consumenten

1.  De verkoper heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2.  Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven in de bevestiging van de koopovereenkomst. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.  Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. 

4.  Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de verkoper met ingang van het verstrijken van die termijn een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Rente wordt telkens na afloop van een jaar zelf rentedragend met dezelfde rente.

5.  Indien na aanmaning door de verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft de verkoper bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

6.  De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 10.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00. 

7.  Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij heeft de verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de wederpartij alsnog betaald heeft. Voornoemd opschortingsrecht heeft de verkoper eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

8.  Door de wederpartij gedane betalingen worden door de verkoper eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 

9.  De wederpartij mag de vorderingen van de verkoper niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de verkoper heeft.

Artikel 12 : Betaling consumenten

1.  De verkoper heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. 

2.  Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven in de bevestigingsmail. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.  Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. 

4.  Indien na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn een factuur niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument de in artikel 119a van Boek 6 BW bedoelde wettelijke rente verschuldigd. 

5.  Indien na aanmaning door de verkoper betaling alsnog uitblijft, heeft de verkoper bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de verkoper de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.

6.  De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 10.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00. 

7.  Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de verkoper het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de verkoper eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen. 

8.  Door de consument gedane betalingen worden door de verkoper eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 : Eigendomsvoorbehoud / niet overdraagbaarheid rechten en/of verplichtingen

1.  De verkoper behoudt zich de eigendom van alle aan de wederpartij (af)geleverde en af te leveren producten tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan de verkoper heeft voldaan. 

2.  De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de producten, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

3.  Zolang het eigendomsvoorbehoud op producten rust, dienen die door de wederpartij  zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de verkoper te worden bewaard. 

4.  Zolang op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, kan de wederpartij de producten niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

Artikel 14 : Ontbinding

1.  De verkoper heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:        

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, daaronder te begrijpen de situatie dat de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet van toepassing is verklaard. 

2.  De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 15 : Overmacht

1.  Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de verkoper, heeft de verkoper het recht de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

2.  Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de verkoper, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de verkoper. 

3.  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de verkoper zullen voorts onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de verkoper en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van hackers waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, het uitbreken van een epidemie of pandemie van een infectieziekte, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 

4.  Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de verkoper tot aan dat moment nakomen.

5.  Koper heeft geen recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen tot afname en betaling op te schorten indien hij het gekochte om wat voor reden dan ook (zoals sluiting van zijn bedrijf om welke reden dan ook met inbegrip van overheidsmaatregelen) niet of niet binnen afzienbare tijd kan gebruiken.

Artikel 16 : Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Grand Crew vof  en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

De Algemene Voorwaarden van webshops in PDF:   

Product added to wishlist

LEEFTIJD VALIDATIE

WELKOM

Om Champagne-Crand-Cru.NL te kunnen bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.

Champagne-Crand-Cru.NL gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hiermee kunnen wij en derde partijen onder andere advertenties aanpassen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.